Munkatársaink

Németh Zita

KMT mozgás terapeuta

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll a központi idegrendszer érésével.


A gyermek kezdeti idegrendszeri érési szakaszában, ha a kezdeti mozgás elemekből (pl. kúszás,
mászás, stb.) kimarad egy egy rész vagy nem megfelelően megy végbe, akkor az ehhez a
területekhez kapcsolódó érzékelő és irányító központok sem fejlődnek ki megfelelően.
Ez jelentheti vagy előre vetítheti a későbbiekben kialakuló viselkedési és tanulási
nehézségeket. Ezért kapcsolódik szorosan ez a fejlesztési terület az amerikai Vision Therapy
módszeréhez.


Mire jó és mikor kell ez a terápia:


• Tanulási nehézségek esetén
• Olvasási nehézségek esetén
• Írással kapcsolatos nehézségek esetén
• Matematikai nehézségek esetén
• Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás korrekciója
• Figyelem és koncentráció zavar korrekcióra
• Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás javitása
• Egyensúly zavarok, tériszony megszűntetése
• Befelé dőlő láb korrekciója
• Lemaradt mozgásfejlődés esetén
• Bizonytalan kézdominancia esetén
• Finommotorika fejlesztése
• Magatartászavar esetén
• Beilleszkedési nehézségek esetén
• Szobatisztaság
• Szorongás csökkentése
• Iskolai eredmények javítása
• Önbizalom erősítése, növelése

Mire terjed ki a vizsgálat?


Az érzékszervek vizsgálatára, a kéz- láb- fül- és szemdominancia meghatározására, a
ceruzafogásra, az elemi mozgások összerendezettségére, egyensúlyérzékre, finom-
mozgásokra, a keresztcsatornák működésére, testséma tudására, térérzékelés, térirányok
felismerésére, soralkotás képességére, szem-kéz koordinációra, iránykövetésre, alak-háttér
megkülönböztetésére, alak- forma- szín- állandósága, Gestalt látásra, azonosság és
különbözőség felismerésére, általános tájékozottságra, beszédkészségre, gondolkodásra,
emlékezetre, figyelemre, feladattudatra, kudarctűrésre, felnőttekhez való viszonyra.

Milyen eredmények érhetőek el a KMT terápiával?


Az egymásra épülő feladatsorok hatására a gyermekek mozgása rendeződik. A központi
idegrendszer korrigálja működését. A gyermek sikeresebben, hatékonyabban fog tanulni,
ezáltal tanulással kapcsolatos szorongásai is oldódnak. Matematikai és olvasáskészsége javul,
írása rendeződik. Nagyobb önbizalma lesz. Ügyesedik beszéd készsége, finommotorikája,
egyensúlyérzéke. Tériszonya megszűnik. Szobatisztaság rendeződik.


Beindítja a rajzkészséget már óvodás korban. Magatartási problémái javulnak vagy akár meg is
szűnnek. Figyelemkoncentrációja nagymértékben javul.